• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

SADZOBNÍK ÚHRAD A NÁKLADOV ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ

Sadzobník úhrad Obec Lovinobaňa v súlade s. § 21 ods.1 až 3 zák. c. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež s vyhláškou Ministerstva financií SR c. 481/2000 stanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií ( § 5 ods. 1 písm. f , zák. č. 211/2000 Z. z.) .

Na účely tejto vyhlášky sa za materiálne náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na:

 obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,
 vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,
 obstaranie obalu, a to najmä obálok,
 odoslanie infomácií, a to najmä na poštovné.

1. Vyhotovenie fotokópie listín – 1 strana čiernobiela 0,05 € 

2. Informácia poskytnutá na diskete – 1ks 0,66 € 

3. Informácia poskytnutá na CD ROM-e – 1ks  1,66 € 

4. Informácia poskytnutá faxom      podľa platného cenníka Slov. telekomunikácií

5. Poštové poplatky     podľa platného cenníka Slovenskej pošty

- obálka A6  0,03 € 

- obálka A5  0,03 € 

- obálka dlhá (1/3)      0,03 € 

- obálka A4    0,07 € 

- obálka A4 dvojdnová  0,13 €

Úhrada za sprístupnenie informácie sa od žiadateľa vyžiadaak predpokladaná výška nákladov za sprístupnenie požadovanej informácie podľa sadzobníka prevýši sumu 1,66 € (50,-Sk). Do výšky 1,66 € (50,-Sk) predpokladaných nákladov sa požadovaná informácia poskytne bezplatne.

Na striahnutie :
   Žiadosť

SPÔSOB ÚHRADY  

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

 poštovou poukážkou,

► v hotovosti do pokladne

 bezhotovostným prevodom na účet v banke: 

Prima banka Slovensko., pobočka Lučenec, číslo bankového účtu : 600 908 5001/5600 

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: