• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Pripomienkové konania k VZN

Návrhy Všeobecných záväzných nariadení môžte pripomienkovať v lehote 15 dní od zverejnenia a to:

Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca Obecného úradu v Lovinobani,  pričom ten je povinný spísať zápisnicu

Osobne v kancelárii - podateľni Obecného úradu v Lovinobani

Písomne poštou na adresu: 
   Obec Lovinobaňa,Obecný úrad v Lovinobani, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa

Elektronickou poštou na e-mailovu adresu:    obeclovinobana@stonline.sk

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 ÚRADNÉ HODINY Obecného úradu v Lovinobani 

Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 17.00 hod.
Štvrtok:nestránkové hodiny
Piatok: 7.30 – 13.30 hod. 
Obedňajšia prestávka pondelok-štvrtok 1200-1230 hod.

Dátum zverejnenia Návrh VZN (dokument na stiahnutie)
 17.2. 2017 Návrh VZN 1/2017 o určení miesta a času zápisu žiakov do ZŠ pre šk.rok 2017/2018
15.03. 2017 Návrh VZN 2/2017 o určení výšky príspevkov na čiastnočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa 
18.04. 2017 Návrh VZN 3/2017 o určení miesta a času zápisu žiakov do MŠ pre šk.rok 2017/2018
21. 8. 2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Lovinobaňa
20.11.2017

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lovinobaňa č. 2/2017 o určení výšky príspevkov rodičov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa

20.11.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2017 ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo pri poskytovaní jednorazovej dávky v čase náhlej núdze občanom obce Lovinobaňa.

16.01.2018       VZN 1/2018 o určení miesta a času zápisu žiakov do 1. ročíníka ZŠ pre šk.rok 2018/2019
16.01.2019                       VZN o určení miesta a času zápisu žiakov do 1. ročíníka ZŠ pre šk.rok 2019/2020
14.05. 2019 VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa
Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: