• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Poplatky

V pokladni obecného úradu je možné zaplatiť :
* miestne poplatky
* správne poplatky
* poplatky za komunálny odpad
* vyrubené dane pre  fyzické a právnicke osoby.


Zákon 145/1995  o správnych poplatkoch
upravuje správne poplatky, ktoré vyberajú orgány štátnej správy, obce, štátne 
archívy a zastupiteľské úrady ( správne orgány).


Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v 
sadzobníku správnych poplatkov
.

Kto je poplatník:
Poplatníkom je právnická osoba a lebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo na konanie 

alebo pre ktorú sa úkon vykonáva alebo konanie uskutočňuje, ak tento zákon neustanovuje inak. 
Ak je poplatníkov niekoľko,sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
Podnet na úkon môže poplatník urobiť písomným podaním alebo žiadosťou. Prijatým vymedzením 
sa má vylúčiť možnosť obchádzania zákona , kedy napríklad rozpočtové organizácie inak generálne
oslobodené od platenia správnych poplatkov požadujú vykonanie určitých úkonov a konaní za iné 
najmä fyzické osoby, na ktoré sa oslobodenie inak nevzťahuje.

Kto je oslobodený od správnych poplatkov:
Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
-Štátne orgány, obce, vyššie územné celky a štátne rozpočtové organizácie
-Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach , ktoré vykonáva -v mene Slovenskej republiky
-Diplomatický zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby , 
  ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť 

· Súdy, notári- len pri výkone súdneho komisára a podľa osobit. predpisu, exekútori 

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov:
- o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia, štátnych 
  sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
- o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu,
- o priestupkoch,
- o slobodnom prístupe k informáciám. 

Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

· Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony , o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo 
   medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná

· Podľa zákona č. 503/2003 - § 8, ods. 2 – úkony súvisiace s konaním o reštitúciách.

Kedy vzniká poplatková povinnosť a splatnosť poplatkov:
· Poplatková povinnosť vzniká hneď pri podaní, ktoré smerujú k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu 
  konania, ak nie je pri jednotlivých položkách sadzobníka stanovené inak. 
  Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.

Platenie poplatkov
· Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami, príp. priamo do pokladne, 
  prevodom z účtu v  banke alebo poštovým poukazom.
· Poplatky VÚC a obcami – do pokladne, príp. pošt. poukazom, alebo prevodom z účtu
· Poplatky úradom priem. vlastníctva - prevodom účtu v banke, pošt. poukazom
· Platia sa v slovenských korunách
· Zastupiteľské úrady v hotovosti
· Môžu sa platiť aj v cudzej mene ale len na základe prepočtu kurzu – a to len na hraničnom 
  prechode alebo  zastupiteľskom úrade.

Evidencia poplatkov
Správne orgány sú povinné viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, o
príslušných sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.

Aké sú následky nezaplatenia správneho poplatku:
Ak poplatky splatné podľa tohto zákona nebudú zaplatené , správny orgán úkon nevykoná a konanie 
zastaví. Proti rozhodnutiu o nezaplatení správneho poplatku sa nemožno odvolať. Správny orgán, 
obec VÚC vydá rozhodnutie o zastavení konania.

Kedy a akým spôsobom sa vracia správny poplatok:
Správny poplatok vráti orgán, ktorý úkon nevykonal v plnej výške ak sa nemohol vykonať úkon bez 
zavinenia poplatníka, alebo ak bol zaplatení ak na to nebol poplatník povinný. Taký istý postup je pri
preplatku. Poplatok a preplatok vráti správny orgán najneskôr do 30 dní odo dňa kedy zistil, že sa má
poplatok alebo preplatok vrátiť. 

Ak sa úkon nevykonal z dôvodu zavinenia samého poplatníka / napríklad - podanie nebolo úplné a 
napriek výzve nedošlo k odstráneniu nedostatkov / napr. živnostenský zákon – ohlásenie živnosti/ 
môže správny orgán na žiadosť poplatníka vrátiť časť správneho poplatku, najviac však vo výške 
65 % zo zaplateného správneho poplatku. Vrátená suma sa zaokrúhľuje smerom nadol. 

Daňový úrad vráti preplatok , príp. správny poplatok alebo časť správneho poplatku poplatníkovi na 
základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení správneho poplatku od príslušného správneho
orgánu ktorý úkon vykonal .

Akým spôsobom sa vykonáva doručovanie:
- Správny orgán doručuje písomnosti poštou do vlastných rúk
- na doručovanie sa vzťahujú ustanovenia zákona o správe daní a poplatkov !!

Ako sa počítajú lehoty pri zaplatení, vymáhaní a vrátení správneho poplatku:
- Lehoty sú presne definované v zákone č. 145/1995 § 12 a zároveň sa v ňom upravujú lehoty v súvislosti s 
  vyberaním, platením a vymáhaním pohľadávok aj s prihliadnutím na osobitné formy platenia poplatkov. 
  Prvým dňom lehoty je deň, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok. 
  Polovicou mesiaca sa rozumie 15 dní.

· Ak počítanie lehôt v tomto zákone nie je ustanovené, Platia lehoty ustanovené v Zákone o správe daní a 
  poplatkov....

Zánik práva vybrať poplatok
· Právo správneho orgánu vybrať poplatok zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka , v 
  ktorom  sa  vykonali úkony alebo sa uskutočnilo konanie .
· Právo vybrať rozdiel - doplatok zaniká po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka , v ktorom bol 
  pôvodný  poplatok zaplatený.

Zachováva sa trojročná premlčacia lehota tak na vybratie poplatku ako aj na jeho vymáhanie,

pričom úkony smerujúce na vybratie SP prerušujú plynutie lehoty.
Právo daňového úradu alebo obce vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich
rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.

Vymáhanie poplatkov
· Splatné poplatky príp. splatné nedoplatky vymáha príslušný daňový úrad-ak sú príjmom štátneho rozpočtu, v 
  prípade, že nie sú príjmom štátneho rozpočtu vymáha ich orgán , ktorého je príjmom.

Kontrola poplatkov
Daňové úrady vykonávajú kontrolu vyberania správnych poplatkov u orgánov, ktorých poplatky sú príjmom 
štátneho rozpočtu 
Obce – majú svoj vlastný kontrolný orgán – kontrolóra , obce , ktorý podľa zákona o obecnom zriadení

zodpovedá aj za uvedenú problematiku § 18 ods. 2 písm. a).

Pokuty
· Správnemu orgánu, ktorý neodstránil zistené nedostatky a u ktorých sú poplatky príjmom štátneho rozpočtu 
  ukladá daňový úrad.

Rozpočtové určenie výnosu poplatkov
· Poplatky ktoré vyberá správny orgán sú príjmom štátneho rozpočtu a správny orgán je povinný ich do 
  štátneho  rozpočtu odviesť do konca nasledujúceho mesiaca na účet príslušného daňového úradu
· Poplatky ktoré vyberá obec sú príjmom obce, VÚC ;
· Poplatky splatné len kolkovou známkou sú príjmom štátneho rozpočtu