• KONTAKT
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Prevod majetku obce

Podľa § 5 ods 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je obec ako povinná osoba povinná zverejňovať údaje o prevode svojho majetku, a to: označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu

meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,

adresa pobytu alebo sídlo,

identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa

Tieto údaje prinášame v nasledujúcom tabuľkovom prehľade:

OZNAČENIE MAJETKU MENO ADRESA Dokument na stiahnutie IČO
C-KN par.č.773/2 ostatné plochy,C-KN par.č.708/1 zast.plochy a nádvoria Mgr. Milan Karlík Štvrť 1.mája,Lovinobaňa Kúpna zmluva
Marian Mertus,Milota Mertusová Uderiná 107 Kúpna zmluva
Predaj pozemkov (garáž) evidovaných na LV 626 FO Kúpna zmluva

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: