• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Oznamy

OZNAMY  od 01. 06. 2014 sú zverejňované na podstránkach

Aktuality

Elektronická úradná tabuľa

.

Obec Lovinobaňa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Lovinobani s predpokladaných nástupom od 01. 07. 2014                                   bližšie info TU

Vážení občania,

 v stredu 30. 04. 2014 o 17.00hod.
v zasadačke pri kine sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva


Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva Stavebné povolenie "Rekonštrukcia kanalizácie na ul.Komenského,Lovinobaňa"
   Stavebné povolenie

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatí vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania      Upovedomenie   457 (kB)

Územný plán obce Lovinobaňa, Zmeny a doplnky č.2  
  mapa1

     mapa2

     mapa3

    územný plán TEXT      

zverejnené 15. 04. 2014

Oznámenie o konaní volieb do Európskeho parlamentu
Obec Lovinobaňa podľa § 20 ods. 1 zákona NR SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v platnom znení informuje, že voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 24. mája 2014 od 07.00 hod. do 22.00 hod.,v obci Lovinobaňa sú vytvorené dva okrsky:

okrsok č.1 - Kultúrny dom Lovinobaňa 
okrsok č.2 - Kultúrny dom Uderiná

bližšie informácie na stránke Ministerstva vnútra TU

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu na návrh vlastníka nehnuteľnosti
Elena Vengrínová  
Oznámenie

Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou
Denis Vaculčiak :   
Verejná vyhláška  104 kB

Výsledky voľby prezidenta SR 29. 03. 2014 v našej obci
     výsledky   123 (kB) 


Oznámenie o konaní 2. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky
Vzhľadom na skutočnosť, že v 1. kole voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaného dňa 15. marca 2014 nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, uskutoční sa v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov,

2. kolo voľby dňa 29. marca 2014 v dobe od 7.00 hod. do 22.00 hod.Štandardy kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
                          Obec Lovinobaňa za rok 2013      55(kB)
Kvality boli dodržané pre všetkých producentov splaškov

Verejná vyhláška: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti:        
Peter Jaroš   Verejná vyhláška              104(kB)

Vážení občania,
v stredu 26.03.2014 sa uskutoční zasadnutie OZ v zasadačke
pri kine o 17,00 hod.       
                                                                                     program

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu na návrh vlastníka nehnuteľnosti
 Oznámenie                     82(kB)
  

Výsledky voľby prezidenta SR   I.kolo 15. 03. 2014 v našej obci
  Výsledky   186(kB)

Verejná vyhláška : Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa §40 ods.3 zákon.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a upustenie od ústneho pojednávania -"Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa,Tomášovce"

bor na stiahnutie                                                             zverejnené 11.03.2014
   Rýchlostná cesta R2 Kriváň-Lovinobaňa,Tomášovce"  
   (124kB)

Zverejnenie Oznámenie o začatí stavebného vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania

Súbor na stiahnutie 
    Rekonštrukcia kanalizácie na ul. Komenského Lovinobaňa        ( 404 kB)

Zverejnenie rozhodnutia, podľa ktorého sa nebude posudzovať navrhovaný strategický dokument "Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj-Zmeny a doplnky 2014

Súbor na stiahnutie 
    Rozhodnutie - ÚP VÚC BBK zmeny a doplnky 2014.pdf        (454.9 kB)


Zmena triedeného zberu zložiek
Vzhľadom na nízky výskyt papiera MEPOS s.r.o. Lučenec prechádza na úspornejší zber a zvoz vytriedených zložiek KO.
RUŠÍ MODRÉ VRECIA.
Papier treba vkladať do žltých vriec spolu s plastom VKM, plechovkami

INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky


Vážení občania, 
v stredu 29.01.2014 sa uskutoční zasadnutie OZ v zasadačke
pri kine o 17,00 hod.


Zoznam projektov o ktoré sa uchádzala obec v období 2010 -2013


Zoznam zakúpených kníh v roku 2013 do Obecnej knižnici v Lovinobani


Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici upozorňuje chodcov


Kalendár výročí a Katalóg kultúrno – spoločenských podujatí na rok 2014. 


Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec informuje chovateľov


Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk.rok 2014/2015 sa uskutoční 23.01.2014 v čase od 
13,30 hod do  16,30 v budove I.stupňa ZŠ, trieda III.B.
                                                                                                                                        bližšie info TU


Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: