• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Komisie zriadené pri OZ

KOMISIE ZRIADENÉ PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE 
Obecné zastupiteľstvo môže ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďovať komisie. V rámci týchto funkcií komisie vypracúvajú stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklady pre rozhodnutia OZ i stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce, predkladajú vlastné iniciatívne návrhy a podnety OZ. Komisie sú zložené z poslancov OZ a ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. 

V obci Lovinobaňa pôsobia nasledovné komisie :


Finančná komisia:    

Komisia športu, kultúry a mládeže :

Komisia pre ochranu verejného poriadku:  

Komisia pre miestnu časť Uderiná : 

Komisia stavebná  a životného prostredia:  

Komisie obecného zastupiteľstva

1.Komisie zriaďuje ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány  
   obecné zastupiteľstvo.
2.Komisie sú zložené z  poslancov obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce a ďalších osôb 
   zvolených obecným zastupiteľstvom z  radov odborníkov.
3.Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa 
   miestnych podmienok a potrieb.
4.Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
5.Predseda komisie:
   riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje 
   program  schôdze, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými 
   komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.
6.Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä: 
  a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi,  
       k najdôležitejším  otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
  b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci 
      a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku  
       komisiu  informovať, 
 c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na 
      hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné 
      užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa   
      vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
7.Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva 
    a vedie predseda komisie.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: