• KONTAKT
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram zberu odpadu

Harmonogram odvozu triedeného zberu zložiek KO na rok 2017 tabuľka    

  

Harmonogram odvozu triedeného zberu zložiek KO na rok 2018 tabuľka 

Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu  sa uskutočňuje každý štvrtok v párny týždeň .Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno v deň odvozu, na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejnej komunikácie.
Spôsob triedenia zložiek KO  - bližšie informácie ⇒ TU                                           nižšie v texte
Ako nakladať s odpadom v obci Lovinobaňa pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovinobaňa o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty-VZN.                                                    ⇒ VZN 1 /2013

Poplatky za komunálny odpad upravuje Dodatok č.1 k VZN 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014 s účinnosťou od 1. januára 2014 dostupné v sekcii Dokumenty-VZN        Do datok č.1 k VZN 7/2012

ZBERNÉ SUROVINY a.s. na ul. Janka Slobodu, Lovinobaňa.            /nie je zriadená tel.linka/       Otváracia doba: Pondelok - Piatok 0730-1130 hod.       1200-1600 hod.
Na malé elektrospotrebiče a batérie je určená zberná nádoba na schodisku domu služieb.
Žiarivky je možné umiestniť do zberných nádob v obchodoch so svetelnou technikou, v našej obci aj v predajni COOP Jednota.
Nebezpečný odpad (akumulátory, oleje, pneumatiky) je zakázané zmiešavať s tuhým zmesovým odpadom. Odvoz nebezpečného odpadu, veľkých elektrospotrebičov a objemného odpadu zabezpečuje obec minimálne dvakrát do roka prostredníctvom poverenej organizácie.
Drobný stavebný odpad – menšie množstvo je možné likvidovať v KUKA nádobách. Likvidáciu väčšieho množstva je potrebné riešiť prostredníctvom obce, ktorá za úhradu zabezpečí odvoz a likvidáciu takéhoto druhu odpadu.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa likviduje kompostovaním vo vlastnej záhrade. V prípade potreby je možné umiestniť takýto odpad na kompostovisku obce v areáli čistiarne odpadových vôd. Takýto odpad je zakázané umiestňovať do zberných (KUKA) nádob na zmesový komunálny odpad.

Životné prostredie máme spoločné a  je len jedno                                                                         

Obec Lovinobaňa získala z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis finančné prostriedky vo výške       4780 € na realizáciu projektu s názvom „...Tebe to zaberie iba chvíľu, ale prírode mnoho rokov...“.         bližšie informácieTU

Kontajnery sú umiestnené pred Domom služieb a Základnou školou v Lovinobani

Špeciálne kontajnery na odkladanie starého oblečenia, obuvi i domáceho textilu. Sú zabezpečené proti vniknutiu zvonku, ich obsluha však nie je zložitá. Oblečenie, najlepšie zabalené do igelitovej tašky, sa vloží do vrchnej časti kontajnera a jednoduchým zdvihnutím držadla sa presunie dovnútra. Prevádzku nádob zabezpečujú pracovníci organizácie, ktorí vyzbierané oblečenie roztriedia. Časť potom predávajú v rámci siete svojich second handov, časť zasielajú priamo do Afriky a oblečenie, ktoré sa nedá použiť, posielajú na recykláciu. Peniaze z predaja používa Humana People to People na financovanie svojich rozvojových projektov v krajinách Afriky a Ázie. Sú zamerané najmä na vzdelávanie, hygienu, ochranu pred HIV a AIDS a potravinovú bezpečnosť. 
Vzhľadom na nízky výskyt papiera MEPOS s.r.o. Lučenec prechádza na úspornejší zber a zvoz vytriedených zložiek KO-ruší modré vrecia. Papier treba vkladať do žltých vriec spolu s plastom VKM, plechovkami
Občania sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu, na čo slúžia farebne rozlíšené    PVC vrecia, a to nasledovné: zelené vrece : SKLO                                                                                                žlté vrece : PLASTY+PAPIER                                                                                 modré vrece : z r u š e n é           
Farebné PVC vrecia a kukanádoby je možné si zakúpiť na Obecnom úrade v Lovinobani v čase úradných hodín.                             ⇒ úradné hodiny TU


 
Spôsob triedenia zložiek KO.

Spôsob triedenia zložiek KO                 dokomunent na stiahnutie TU

Zložky KO sa v centrálnom zbernom dvore, ktorý je v areály Mepos-u Lučenec bude triediť a technologicky upravovať podľa spracovateľskej druhovosti a požiadaviek recyklačného priemyslu. Vyseparované zložky KO pripravené na zhodnotenie preberá od objednávateľa spôsobile a náležite poučený pracovník zhotoviteľa.

Papier recyklovateľný : noviny, časopisy, korešpondencia, katalógy, prospekty, zošity, knihy, baliaci papier, sáčky, kartóny, škatule, lepenka hladká, vlnivá.

Papier nerecyklovateľný : indigo, etikety, nálepky, preložky do vajec, použité pampers,
hygienické vložky.

Triedený a do vriec ukladaný papier nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

Plasty recyklovateľné :
PE - vrecia, prepravky (igelitové vrecia, prepravky od zeleniny)
PET - fľaše od nealko nápojov (Coca-cola, pepsi-cola, minerálne vody ap.) môžu
obsahovať zvyšky nápojov, musia byť v stlačenom stave
VKM - nápojové obaly (mlieko, džúsy) – tetrapak
PP - tvrdené plasty, hračky, vedrá od farieb a stavebných hmôt, záhradný nábytok
(stoličky, stoly a pod.), mikroténové sáčky a tašky, plastové obaly od masla,nátierok, mlieka, jogurtov a horčice
HDPE - drogistické obaly, sudy, (obaly od drogérie môžu obsahovať zvyšky saponátov
LDPE - mäkké fólie, vrecia
LLDP - zmršťovacie a obaľovacie fólie
ALU - (plechovky od piva, coca, pepsi – cola ap.)

Plasty nerecyklovateľné :
autoplasty (blatníky, nárazníky a pod.)
plast kombinovaný s inými materiálmi

Triedený a do vriec ukladaný plast nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

Sklo recyklovateľné : obaly z nealko nápojov (limonády, sirupy), obaly z alkoholických nápojov (víno, rum, vodka) obaly z kompótov (zaváraniny) ploché tabuľové sklo (okenné sklo)

Nerecyklovateľné sklo : lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo, televízne obrazovky, porcelán, keramika, tabuľové zrkadlá, autozrkadlá


P R O J E K T
„...Tebe to zaberie iba chvíľu, ale prírode mnoho rokov...“.

Obec Lovinobaňa získala z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis finančné prostriedky vo výške 4780 € na realizáciu projektu s názvom „...Tebe to zaberie iba chvíľu, ale prírode mnoho rokov...“.
Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť občanov o možnostiach a spôsoboch triedenia odpadu, vytvoriť lepšie podmienky na triedenie odpadu a zvýšiť záujem o triedenie odpadu. Triedením chceme docieliť zníženie množstva komunálneho odpadu a vytvoriť tak podmienky pre zníženie poplatku za komunálne odpady. Ďalším dôležitým cieľom projektu je zabrániť vytváraniu nových nelegálnych skládok a zároveň likvidácia súčasných skládok.
V priebehu mesiacov júl a august 2013 obdrží každá domácnosť v obci Lovinobaňa a Uderiná informačný kalendár, ktorý bude obsahovať užitočné informácie ako nakladať s odpadom. Zároveň každá domácnosť obdrží sadu vriec na triedený odpad (papier, sklo a plasty). V rámci projektu sa zakúpia kontajnery na triedený zber a drvič záhradného odpadu, ktorý bude slúžiť občanom na likvidáciu záhradného odpadu na obecnom kompostovisku. Veríme, že projekt pozitívne a zásadne ovplyvní postoje všetkých občanov k triedeniu a zneškodňovaniu odpadov a prispeje ku skvalitneniu životného prostredia obce Lovinobaňa a Uderiná.
súbor pdf.
⇒ Analýza odpadov k projektu Životné prostredie máme spoločné a je len jedno.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: