• KONTAKT
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • DOKUMENTY
 • AKTUALITY
 • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Dotácie

Obec Lovinobaňa na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydala VZN 3/2012, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

 • právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo   verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
 • inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
 • iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

Obec môže poskytovať dotácie na:

 • podporu všeobecne prospešných služieb alebo
 • verejnoprospešných účelov,
 • podnikania a zamestnanosti.

 Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce  Záverečný účet  2013 bod 5

Obec Lovinobaňa poskytla v roku 2013 dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lovinobaňa a v zmysle uznesení Obecného zastupiteľstva:
- č. 6/2012 zo dňa 12.12.2012 pre ŠK 1. tenisový Lovinobaňa finančnú dotáciu vo výške 250,- EUR
- č. 6/2012 zo dňa 12.12.2012 pre športový klub 1. FC Lovinobaňa finančnú dotáciu vo výške 6700,- EUR
- č. 6/2012 zo dňa 12.12.2012 pre ZŠ Lovinobaňa na činnosť volejbalového krúţku vo výške 2200,- EUR
- č. 6/2012 zo dňa 12.12.2012 pre ZŠ Lovinobaňa vo výške 1453,- EUR (škola v prírode, vecné ceny ukončenie šk. roka, ples detí 1. stupňa, plavecký kurz, kroje pre tanečný krúţok, školský nábytok pre ŠKD)
pdf Dotácia 02/2012 pre ŚK 1. tenisový Lovinobaňa,zverejnené 17.5.2012
pdf Dotácia pre ŠK 1.FC Lovinobaňa č.1/2012
pdf Darovacia zmluva pre cirkevný zbor evanj.cirkvi a.v. Uderiná
pdf Darovacia zmluva pre cirkevný zbor evanj.cirkvi a.v.Lovinobaňa
pdf Darovacia zmluva pre rímsko-katolícku cirkev

Dotacie

Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2015
OZ Margarétka Lovinobaňa
(1835.24 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2015
Športový klub 1.FC Lovinobaňa
(1918.59 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: